ปวช. 3 ปี 

สาขาวิชาที่เปิด

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

  • ฟรี ค่าเรียนตลอด 3 ปี

  • ฟรี ค่าเครื่องแบบ

  • ฟรี ค่าตำรา ​

วิธีการเรียน

  • เปิดสอน ณ.อาคารวิทยาลัย 

  • หากติดภารกิจ สามารถดูสื่อการเรียนย้อนหลัง

  • มีใบงานเก็บคะแนน

  • ปรึกษาคุณครูพี่เลี้ยงผ่านทางออนไลน์ได้

ประโยชน์ที่จะได้

  • มีความรู้สายอาชีพติดตัว

  • ได้รู้จักเพื่อนใหม่รุ่นเดียวกัน

  • ได้รู้จักคุณครู

เปิดรับสมัครตลอดปี

สำหรับผู้จบ ม.3