การเรียน

  • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้โดยคลิก "เข้าระบบ" ตามด้วย "ชั้นเรียน"

  • แต่ละวิชาจะมีบทเรียน ช่วงเวลาพบครู วันสอบ

  • มีบทเรียนสำเร็จรูป หรือวิดีโอการสอนย้อนหลัง ดูแล้วมีข้อสงสัย ให้สอบถ่ามโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

  • ผู้เรียนสามารถส่งงานมอบหมาย คลิกที่นี่เพื่อส่งงาน

  • จองวันสอบ โดยคลิกจองวันสอบ

  • เมื่อผลการเรียนออกมา จะตรวจสอบได้โดยคลิก "เข้าระบบ" ตามด้วย "ผลคะแนน"