หลักสูตร / Program

 ภาคปกติ Weekday > เรียนในเวลา 

 ภาคสมทบ Workers > เรียนนอกเวลา 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ตั้งอยู่ที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก พ.ศ.2556 ก่อตั้งร่วมกันโดย ดร.บุณเณศร์ และ ดร.ศุภกิต

อี่ชโรจน์ ด้วยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการสอนระดับอาชีวศึกษา สไตล์อินเตอร์

โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อผลิตคนรุ่นใหม่ เก่ง IT 

ระดับที่เปิดสอน คือ ปวช.และ ปวส.

ปวช. (Vocational degree)

  • การบัญชี (Accounting)

  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

  • ช่างยนต์ (Mechanics)

  • ช่างไฟฟ้ากำลัง (Electric Power)

ปวส.​ (Associate degree)

  • การบัญชี (Accounting)

  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

การเรียนที่ทันสมัย

การเรียนที่อินเตอร์เอเชีย IT นำหน้า ด้วยการจัดคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้ในตัววิทยาลัยทุกคน พร้อม wifi ความเร็วสูงทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัย กรณีไม่สามารถเข้าเรียน สามารถเข้าเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้

นักศึกษาจะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบข้อมูลของวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตรวจสอบประกาศ ตารางเรียน และผลการเรียน 

ทางเลือกที่เหมาะกับคุณ
ภาคปกติ (Weekday Program)

สำหรับผู้ที่จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช.

จบ ปวช หรือ ม.6 เรียนต่อ ปวส.

ภาคสมทบ (Workers Program)
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนได้ในเวลาปกติ
กิจกรรมเสริม

นอกจากอินเตอร์เอเชียจะเน้นให้นักศึกษาเก่ง IT เรายังจัดกิจกรรมเสริมด้านภาษาอังกฤษให้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเราเห็นว่า ในสังคมการทำงานยุคปัจจุบัน ความสามารถทางภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาชีพ 

© 2016-2020 by Inter-Asia