คณะทำงานและครู

2-5-2015 10-04-33 PM.jpg

คเณศ ดาราก้านตง

ผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

ครูและรองผู้อำนวยการ

ภัชธณิชชา.jpg

ภัชธณิชชา โฮมแพน

ครู

วีรยา.jpg

วีรยา พลเยี่ยม

ครู

สุภาพร.jpg

สุภาพร แวงภูลา

ครู

143180_edited.jpg

สุมาลี พลเยี่ยม

ครู

ยุทธการ.jpg

ยุทธการ จันทสอน

การเงินส่วนกลาง

2021-09-01_12-42-12.png

จุฑาดา ชุณหสุวรรณ

ครูและผู้จัดการ

ประยูร.jpg

ประยูร ชมจุมจัง

ครู

154421_edited.jpg

กฤษดา ชูศรีโฉม

ครู

มานัส.jpg

มานัส พลเยี่ยม

ครู

68326_edited.jpg

จริยา อินมนตรี

ครู

2-5-2015 10-07-09 PM.jpg

นริศรา จรบุรมย์

ครู

2021-08-11_10-16-59.png

เฉลิมพร วิจิตรปัญญา

บัญชีส่วนกลาง

อ.ศิระ.jpg

ศิระ ไชยหม้อ

ประสานงานผู้รับใบอนุญาต