บุคลากร

img002.jpg

ผศ.ดร.บุณเณศร์ อี่ชโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

คำดี.png

ดร.คำดี จันทะเกษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเกียรติ2.jpg

สมเกียรติ โสมาเกตุ

รองผู้อำนวยการ

2-5-2015 10-08-15 PM.jpg

อาทิตย์ สีสุข

หน.ฝ่ายวิชาการ

2-5-2015 10-30-52 PM.jpg

ภัสภรณ์ จอมแก้ว

หน.ฝ่ายทะเบียน

มานัส.jpg

มานัส พลเยี่ยม

หน.งานการบัญชี

อัษฎาวุธ หนองภักดี

หน.งานธุรกิจค้าปลีกและการโรงแรม

วีรยา.jpg

วีรยา พลเยี่ยม

หน.งานช่างไฟฟ้า

2020-10-31_14-56-21.png

รศ.ดร.วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศร์

ผู้จัดการ

2020-10-31_15-03-25.png

ดร.เตือนใจ เขียนชานาจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%2525

สุขสันต์ จันทรสา

ผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

รองผู้อำนวยการ

ยุทธการ.jpg

ยุทธการ จันทสอน

หน.ฝ่ายการเงิน

พงศธร.jpg

พงศธร พลเยี่ยม

หน.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประยูร.jpg

ประยูร ชมจุมจัง

หน.งานการตลาดและการจัดการทั่วไป

สุภาพร.jpg

สุภาพร แวงภูลา

หน.งานคอมพิวเตอร์

ภัชธณิชชา โฮมแพน

หน.งานอิเล็กทรอนิกส์

นุชบา  มาสูงเนิน.jpg

นุชบา มาสูงเนิน

หน.งานธุรการ