top of page

คณะทำงานและครู

ประยูร.jpg

ประยูร ชมจุมจัง

ครูและผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

ครูและรองผู้อำนวยการ

ภัชธณิชชา.jpg

ภัชธณิชชา โฮมแพน

ครู

สุภาพร.jpg

สุภาพร แวงภูลา

ครู

143180_edited.jpg

สุมาลี พลเยี่ยม

ครู

2021-09-01_12-42-12.png

จุฑาดา ชุณหสุวรรณ

ครู

มานัส.jpg

มานัส พลเยี่ยม

ครูและผู้จัดการ

วีรยา.jpg

วีรยา พลเยี่ยม

ครู

68326_edited.jpg

จริยา อินมนตรี

ครู

2-5-2015 10-07-09 PM.jpg

นริศรา จรบุรมย์

ครู

154421_edited.jpg

กฤษฎา ชูศรีโฉม

ครู

ยุทธการ.jpg

ยุทธการ จันทสอน

การเงิน

2021-08-11_10-16-59.png

เฉลิมพร วิจิตรปัญญา

บัญชี

อ.ศิระ.jpg

ศิระ ไชยหม้อ

ประสานงานผู้รับใบอนุญาต

bottom of page