บุคลากร

ผศ.ดร.บุณเณศร์ อี่ชโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.คำดี จันทะเกษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเกียรติ โสมาเกตุ

รองผู้อำนวยการ

อาทิตย์ สีสุข

หน.ฝ่ายวิชาการ

ภัสภรณ์ จอมแก้ว

หน.ฝ่ายทะเบียน

มานัส พลเยี่ยม

หน.งานการบัญชี

อัษฎาวุธ หนองภักดี

หน.งานธุรกิจค้าปลีกและการโรงแรม

วีรยา พลเยี่ยม

หน.งานช่างไฟฟ้า

รศ.ดร.วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศร์

ผู้จัดการ

ดร.เตือนใจ เขียนชานาจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สุขสันต์ จันทรสา

ผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

รองผู้อำนวยการ

ยุทธการ จันทสอน

หน.ฝ่ายการเงิน

พงศธร พลเยี่ยม

หน.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประยูร ชมจุมจัง

หน.งานการตลาดและการจัดการทั่วไป

สุภาพร แวงภูลา

หน.งานคอมพิวเตอร์

ภัชธณิชชา โฮมแพน

หน.งานอิเล็กทรอนิกส์

นุชบา มาสูงเนิน

หน.งานธุรการ

© 2016-2021 by Inter-Asia