top of page

 ปวส. 2 ปี 

สาขาวิชาที่เปิด

 

ค่าใช้จ่าย

วิธีการเรียน

  • เปิดสอนรอบบ่าย และเสาร์อาทิตย์ 

  • สอนเสริมออนไลน์

  • มีกิจกรรมเก็บคะแนน

  • ปรึกษาคุณครูพี่เลี้ยง

ประโยชน์ที่จะได้

  • มีความรู้สายอาชีพติดตัว

  • ได้รู้จักเพื่อนใหม่รุ่นเดียวกัน

  • ได้รู้จักคุณครู

เปิดรับสมัครตลอดปี

สำหรับผู้จบ ปวช. / ม.6 / คนทำงาน
bottom of page