ผู้บริหาร

ดร.ศุภกิต อี่ชโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

สุขสันต์ จันทรสา

ผู้อำนวยการ

คมสัน นาไชย

รองผู้อำนวยการ

ศิระ ไชยหม้อ

หน.ฝ่ายทะเบียน

พงศธร พลเยี่ยม

หน.ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มานัส พลเยี่ยม

หน.งานการบัญชี

วีรยา พลเยี่ยม

หน.งานช่างไฟฟ้า

ดร.บุณเณศร์ อี่ชโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.คำดี จันทะเกษ

ประธานที่ปรึกษา

อาทิตย์ สีสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ภัสภรณ์ จอมแก้ว

หน.ฝ่ายวิชาการ

พลวัฒน์ พลเยี่ยม

หน.งานการตลาด

อัษฎาวุธ หนองภักดี

หน.งานการโรงแรม

ภัชธณิชชา โฮมแพน

หน.งานอิเล็กทรอนิกส์

สุภาพร แวงภูลา

หน.งานคอมพิวเตอร์

นุชบา มาสูงเนิน

หน.งานธุรการ

© 2016-2021 by Inter-Asia