บริจาค / Donate

ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยยังมีฐานะยากจน มีความขัดสนด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และทางวิทยาลัยเองไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.เพิ่มเติมจากผู้เรียน อีกทั้ง ทางวิทยาลัยมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้น หากมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ ท่านสามารถบริจาคเงินกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

As the college is located in the developing area, a large number of students are from poor family and in need of help.  Any financial contribution would support continuity of their education.  To make donation through the college, click here