top of page

บริจาค / Donate

ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยยังมีฐานะยากจน มีความขัดสนด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และทางวิทยาลัยเองไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.เพิ่มเติมจากผู้เรียน อีกทั้ง ทางวิทยาลัยมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้น หากมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ ท่านสามารถบริจาคเงินกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

As the college is located in the developing area, a large number of students are from poor family and in need of help.  Any financial contribution would support continuity of their education.  To make donation through the college, click here

bottom of page