คณะกรรมการบริหาร

img08102021_009.jpg

ผศ.ดร.บุณเณศร์ อี่ชโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

2-5-2015 10-04-33 PM.jpg

คเณศ ดาราก้านตง

ผู้อำนวยการ

2-5-2015 10-09-37 PM.jpg

ละเอียด งิ้วสุบรรณ

ตัวแทนผู้ปกครอง

2020-10-31_14-56-21.png

Prof..ดร.วัลย์ลดา ทองเย็นบุริศร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศิขริน.jpg

ดร.ศิขริน ชื่นสมบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2021-09-01_12-42-12.png

ดร.จุฑาดา ชุณหสุวรรณ

ผู้จัดการ

คมสัน นาไชย

รองผู้อำนวยการ

2021-10-19_16-30-23_edited.jpg

สุภาพร แวงภูลา

ตัวแทนครู

367264_edited.jpg

Prof.ดร.ภูริเกษม สุพัฒน์ธนานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2020-10-31_15-03-25.png

ดร.เตือนใจ เขียนชานาจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ