top of page

เส้นทางสู่สายอาชีพ
ปวช. ปวส. 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เรียน ปวช.สายอาชีพ 

เรียนฟรี ตำราฟรี เครื่องแบบฟรี

ได้พบครู พบเพื่อนใหม่

ใช้บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

ไปที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย

วันเวลาทำการปกติ

คุณครูยินดีต้อนรับ

bottom of page