ภาคปกติ / Weekday program

 ปวช. 3 ปี / 3 years for vocational degree

 ปวส. 2 ปี / 2 years for associate degree

 ฝึกอาชีพ เสริมกิจกรรม 

สำหรับผู้จบ ม.3 ม.6 ปวช.

การเรียนภาคปกติ จะเรียนวันทำการปกติตอนกลางวัน เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษามาไม่นานนัก จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช. หรือจบ ม.6 ปวช. เรียนต่อ ปวส. 

รัฐบาลกำลังส่งเสริมการเรียนต่ออาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของบริษัท ห้างร้าน กิจการ และโรงงานต่างๆ ในขณะที่การเรียนต่อสายสามัญและปริญญาตรีโดยทั่วไป มีอัตราการว่างงานมากขึ้น

การเรียน ปวช. ปวส. ภาคปกติ จะได้รู้จักเพื่อนรุ่นเดียวหรือใกล้เคียงกัน ได้เรียนรู้งานอาชีพ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองในช่วงวัยรุ่นให้พร้อมกับการทำงาน เป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้

เปิดรับสมัครตลอดปี