ภาคปกติ / Weekday program

 ปวช. 3 ปี / 3 years for vocational degree

 ปวส. 2 ปี / 2 years for associate degree

 ฝึกอาชีพ เสริมภาษา + IT 

สำหรับผู้จบ ม.3 ม.6 ปวช.

การเรียนภาคปกติ จะเรียนวันจันทร์-ศุกร์ ตอนกลางวัน เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษามาไม่นานนัก จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช. หรือจบ ม.6 ปวช. เรียนต่อ ปวส. 

 

รัฐบาลกำลังส่งเสริมการเรียนต่ออาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของบริษัท ห้างร้าน กิจการ และโรงงานต่างๆ ในขณะที่การเรียนต่อสายสามัญและปริญญาตรีโดยทั่วไป มีอัตราการว่างงานมากขึ้น

 

การเรียน ปวช. ปวส. ภาคปกติ จะได้รู้จักเพื่อนรุ่นเดียวหรือใกล้เคียงกัน ได้เรียนรู้งานอาชีพ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองในช่วงวัยรุ่นให้พร้อมกับการทำงาน เป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดี มีรายได้แน่นอน

 

เปิดรับสมัครตลอดปี

© 2016-2020 by Inter-Asia