ลงทะเบียนเรียน

วิธีลงทะเบียนเรียน
  • คลิก "เข้าระบบ" ก่อน

  • ผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติเข้าเรียนในหลักสูตรแล้ว จะลงทะเบียนออนไลน์ได้

  • ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ได้รับอนุมัติ โดยคลิก "ลงทะเบียน"

  • เลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนทีละวิชา 

  • เมื่อเลือกวิชาเสร็จแล้ว จึงคลิก "เสร็จสิ้นการเลือก"

  • จะปรากฎเลขที่ใบลงทะเบียน (อินวอยซ์) ให้นำเลขที่อินวอยซ์นี้ไปชำระเงิน