ทวิภาคี / Bilateral program

 ฝึกงานพร้อมเรียน 

 มีรายได้และสวัสดิการ 

 เรียนจากการทำงานจริง 

Work & get paid for weekday students

 • การบัญชี

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

 • บริษัท นภวิชญ์แอนด์แอสโซสิเอทส์ จำกัด 

 • บริษัท เซาท์อิสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท ไทเซอร์ จำกัด

 • บริษัท สำนักงานบัญชีสุรินทร์และเพื่อน จำกัด

 • บริษัท ทีไอซี เอเซียแปซิฟิค จำกัด

สาขาวิชาที่เปิด
เงื่อนไขการร่วมโครงการ
 1. นักเรียนมีความพร้อมเข้าทำงานกับสถานประกอบการทันที นักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. นักเรียนต้องสามารถแบ่งเวลาศึกษาวิชาตามหลักสูตรในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และเข้ารับการวัดผลจนผ่านแต่ละวิชา
 3. นักเรียนจะต้องยอมรับระเบียบการทำงานของสถานประกอบการ
 4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน นักเรียนจะได้รับทั้งวุฒิการศึกษาและใบรับรองการผ่านงาน อีกทั้ง ได้รับโอกาสในการทำงานต่อเนื่องกับสถานประกอบการ

© 2016-2020 by Inter-Asia